Sociálna zodpovednosť

Sociálna zodpovednosť je pre dm drogerie neustála výzva formovať spoločnosť prostredníctvom zušľachťovania potrieb zákazníkov. Sociálna zodpovednosť to sú aj ponuky príležitostí na rozvoj dm spolupracovníkov a v neposlednom rade sa pod sociálnou zodpovednosťou rozumie aj príkladné pôsobenie dm drogerie markt Slovensko vo svojom okolí vo forme osvetových projektov či darcovstva.